Friday, July 20, 2012

ටේබල් මැනර්ස් මුලින්ම හදුන්වා දුන්නේ බුදුන් වහන්සේයි...  බුද්ධශාසනය තුල නිවැරදිව හික්මෙන කුලදරුවන් විසින් දාන ශාලාව තුල සිරිය යුතු ආකාරය, දන් වලදන ආකාරය , දන් පිළිගන්නආකාරය ඉතාමත් පැහැදිලිව සික්ෂා පද 30 කින් දේසනා කර ඇත. මෙය ඉතා හොදින් නිරික්ෂණයකරන විට පෙනීයන දෙයක් නම්,  ගිහි සමාජය තුලකතා කරන Table manners සියල්ලම පාහේ මෙහිඅන්තර් ගතවෙලා තියෙනවා. එපණක් නොව බලන කෙනාට උනත් ප්‍රසාදයක් ඇති වෙන ආකාරයට කෑමගැනීමත් , අරපරෙස්සමත්  මනාවට පෙන්වා දීතිබෙනවා. අද බටහිර සමාජය මහා ඉහළින් කතා කරන , ඒ වගේම ආසියතිකයින්ට උගන්වන හෝටල්වල සිරිත් විරිත් ,මුලින්ම හදුන්වා දී ඇත්තේ තථාගත භාග්‍යවතුන්වහන්සේ බවපැහැදිලියි,
          ඒඅතරින් ගිහි සමාජයට අයිතිවන සිඛ පද මෙසේ සදහන් කරනනෙමි.
01.සක්කච්චං  පින්ඩපාතං පටිග්ගහෙස්සාමිති සික්ඛා කරණියා ~
         තමන්ටකෑමටපුළුවන් ප්‍රමාණය දන්නේ තමන්මයි, බොරුවට කනදෙයයි නොකනදෙයයි බෙදන තෙක් බල නොසිට,අවශ්‍ය ප්‍රමාණය පමණක් බෙදාගෙනීම, විසිකිරීමට කෑම නොගෙනීම .( සිහියෙන් යුක්තව ආහරපිලිගැනීම}
02. පත්තසඤ්ඤා   පිණ්ඩපාතං පටිග්ගහෙස්සමිති සික්ඛා කරණියා ~
                කෑමබෙදන විට වටපිට බල බල අනුන්ගේ දිහා බල බල ,අනුන්ගේ පිගන් දිහා බල බල ඉන්නැතිවසිහියෙන් යුක්තව ආහාර පිළිගනිම .
03. සක්කච්චං පින්ඩපාතං භුඤජිස්සමිති සික්ඛා කරණියා ~
              විකාර කර කර කිසිම උවමනාවක් නැතිව , සෙල්ලමට මෙන් ආහාර ගන් නැතිව සැලකිල්ලෙන්ආහාර ගැනීම .

04. පත්තසඤ්ඤ   පිණ්ඩපාතං භුඤජිස්සමිති සික්ඛා කරණියා ~
          වටපිට නොබලා සංවරව  ආහාර ගැනීම .
05.සපදානං පිණ්ඩපාතං භුඤජිස්සමිති සික්ඛා කරණියා ~
         පිගානේ හිතෙන හිතෙන තැනින් ,අපිළිවෙලට ආහාරනොගැනීම.
06. න ථුපතෝ ඕමදදිත්වා පිණ්ඩපාතං භුඤජිස්සමිති සික්ඛාකරණියා ~
              එකකොනකින් පටන් අරගෙන පිලිවෙලකට ආහාර ගැනීම.
07. න සුපන් වා ව්‍යඤ්ජනං වා ඔදනෙන පටිච්චදෙස්සාමි භියෝකම්‍යතන්උපාදායති සික්ඛා කරණිය ~
          සමහරුහොදි ව්‍යංජන වලට පෙරේත කමේ පිගානට බෙදුවාම එක බත් වලින් හරි, පපඩමෙන්,සලාද කොලෙන්වහනවා, බෙදන කෙනා පිගාන දැක්කම ව්‍යංජන අඩුයි කියල දැකල නෙවත  බෙදනවා , [මෙවැනි හොර වැඩ නොකිරීම ]
08. න සුපන් වා ඔදානං  වා අගිලානෝ අත්තනෝ අත්තාය වීඤ්ඤපෙත්වාභුන්ජිස්සමිති සික්ඛා කරණිය ~
            [ස්වාමින්වහන්සේලට ] දාන ශාලාවන් තුලගිහියන්ගෙන් ඉල්ලීම අසෝබන බැවින් දෙන දෙයකින් සතුටු වනන්නට පුරුදු විම. ගිලනුන්ටගෙටලුවක්‌ නැත
09.න උජ්ඣිනසඤ්ඤ පරෙසන  පත්තන් ඔලෝකෙස්සමිති සික්ඛාකරණිය ~
           අනිත්කෙනාට ව්‍යංජන වල යම අඩුවක් ඇතිද සෙවීමට හැර විහිළු කිරීමේ අදහසින් අනුන්ගේ කෑමපිගන් දෙස නොබැලීම.
10.නාතිමහන්තන් කබලන් කරිස්සාමිති සික්ඛා කරණිය  ~
            මුළු අල්ලේම ගාගෙන ලොකුවට බෝල කර කර කෑම අසොබනයි, කුඩාවට බත් පිඩු කොට කෑම හොදයි.

11. න අනාහටේ කබලේ මුඛ්ද්වාරන්  විවරිස්සමිති සික්ඛා කරණිය ~
              සමහරු අනාගත් බත් පිඩු කට ලගට එන්නත් කලින් කට ලොකුවට අරිනවා , ඒවා හරි අප්‍රසන්නයි,එසේ නොකළ යුතුයි,
12. න භූන්ජමානෝ සබ්බං හත්තන් මුඛේ පකඛි පිස්සාමිති සික්ඛා කරණිය ~
             මුළුඅතම කට ඇතුලට දමා නොගැනීම.
13. න සඛබලෙන  මුඛෙන බ්‍යාහරිස්සාමිති සික්ඛා කරණිය,~
               අහාර කටේ පුරවාගෙන කතා  කිරිම ඉතාමත් අසොබනයි
14. න පින්ඩුප්ඛෙපකන්  භුඤජිස්සමිති සික්ඛා කරණිය ~
              කටඇතුලට කෑම විසික්කර මින් ආහාර නොගැනීම. 
15.  න අවගන්ඩකාරකන්  භුඤජිස්සමිතිසික්ඛා කරණිය ~  
               වදුරෝ මොනාහරි කනකොට හක්කේ පුරවාගෙන ඉන්නවාඅපි දැකල තියෙනවා,    අන්න ඒ වගේ කෑම හැකේපුරවාගෙන කෑම නොගෙනීම,
16. න හත්තනිධුනකන් භුඤජිස්සමිති සික්ඛා කරණිය ~  
             පිගානට අතේ ඇලි ඇති කෑම ගස මින්අහර නොගැනීම,
17. න සිත්ථවකාරකන් භුඤජිස්සමිති සික්ඛා කරණිය ~  
              සමහරු කාල ඉවර වෙලා බැලුවාම ඉදන් හිටපු තෙන වටේම කෑම හලලා ,ඔඩොක්කුවෙ, මේසේ පුරාමයි , එක බත් ඇටයක්වත් බිමට නොවැටෙනලෙස ආහාර ගැනීම සංවරයි .
18.  න  ජිව්හානිච්ඡරකන්  භුඤජිස්සමිති සික්ඛා කරණිය ~  
                සමහරුආහාර ගන්නකොට අසිඛිත පිළිකුල් ලෙස දිව එලියට දමනවා,  එසේ නොකිරීම.
19.  න චපු චපුකාරකන්  භුඤජිස්සමිති සික්ඛා කරණිය ~
             තලු ගස ගසා ශබ්ද කරමින් ආහාර නොගැනීම.
20. න සුරුසුරු කාරකන්   භුඤජිස්සමිති සික්ඛා කරණිය  ~
            කිරි , සුප් වගේ බොන ජාති ,නත්නම්පිගනේ ඉතුරු උන හොදි ඉස්ම උර උරමින් සුරුසුරු ශබ්ද නගමින් ගැනීම ඉතාමත් පිළිකුල් සහගතයි.
21. න හත්ථනිලේහකන් භුඤජිස්සමිති සික්ඛා කරණිය  ~
              කැවටපස්සෙත් කනකොටත් අතේ ඉතුරු වෙච්ච ලෙව කකා සිටීම අශෝබනයි.
22. න පත්ථ නිල්ලෙහකන් භුඤජිස්සමිති සික්ඛා කරණිය  ~
                 පිගානේ ඉතුරු වුනු හොදි ඉස්මටිකේ ඉදන්ම අතින් හුරමින් කෑම අසංවරයි.
23. න ඔට්ට නිලේහකන් භුඤජිස්සමිති සික්ඛා කරණිය  ~
              අහරගන්නකොටත් පසුව හෝ තොල ලෙව කෑම අසංවරයි.
24.  න සමිසෙනහත්ථෙන පානියථාලකන් පටිග්ගහෙස්සමිති සික්ඛා කරණිය ~
           සේදීමපිණිස හැර කෑම කන ඇතිනම වතුර වීදුරුව ඇල්ලීම නොකළ යුතු .
25. න සසිත්ථකන පත්තධෝවනං අන්තරගරේ ඡඩ්ඩේස්සාමිති  සික්ඛා කරනියා~
පිගාන සෝදා සුදුසු තෑනට ඉදුල් වතුර දැමීම කලයුතුයි , හැමහැම තැනම ඉදුල් වතුර විසික් නොකළ යුතුයි.
                    බලන්න අප සම්මා සම්බුදුරජාණන්වහන්සේ සංවර බාවය පිළිබද මොනත රම් උපදෙස්‌ දීතිබෙනවද කියල .
මහණෙනි ඔබ අපැහැදුනු කෙනාගේ පැහැදීම පිණිසත්,පැහැදුණුකෙනාගේ සිත තවතවත් පැහැදීම පිණිසත් කාය වාග්  සංවරය ඇති කරගන්න,අනුශාසනා කර ඇත,
ඒවගේම දානය බෙදන උදවියත් බෙදනකොට මන සිහියෙන හලන්නේතිව,නිශ්ශබ්දව, මෙත්තා මනෝ කර්මයෙන්  බෙදිය යතුවේ,
     අප සුදානම්කල දානය වලදන මේ සියලු දෙනාම සුවපත් වේවා , නිරෝගී වේවා, දිර්ගායු වේවායි , මනෝකර්මය ඇති කර ගන්න බොහෝ කුසල් සිදු කර ගනී, බෙදන කොටත් කතා කිරීමෙන් වැළකියයුතුයි,
    දාන ශාලාවතුල සිටින බෙදන වලදන සම දෙනාම සොටු සිරීම්, පිළිකුල් වන ලෙස කෑකෝ ගැසීම්, උගුර කැරිම් නොකලයුතුයි.
                   සියලු දෙනාගේම සංවර කම ඇතිවේවා .
                                        තෙරුවන් සරණයි.

Thursday, July 12, 2012

෴෴෴මව් පදවිය අහිමිවීමෙ හේතුව දහම් ඇසින්෴෴෴

 
ලෝකයෙ කාන්තාවො දරුවන් නිසා විවිධ ආකාරයට දුක් විදිනව,  පිරිසක් දරුවන් නැතිව ඇඩු කදුලෙන් කාලය ගත කරනව,තවත් පිරිසක් කුසට පැමිනි දරුවන් විනාස කරනවා, සමහරුන්ගෙ දරුවන්ට තියෙන්නෙ අඩු ආයුස කාලයක්, පිරිසකගෙ දරුවො මුලු පරම්පරාවටම අපහාස වෙන විදියට ජිවත් වෙනවා, මේ අතර සුලු පිරිසක් තමන්ගෙ කුසේ දසමාසයක් තබාගෙන මෙලොවට දායාද කල දරුවන් නිසා මුලු සමාජයෙන්ම කිර්තියට , ප්‍රශන්සාවට , ගරු බුහුමනට ලක්වෙනවා, ඒ ඇත්තො ජිවිතෙ විශාල සතුටකින් යුක්තව කාලය ගත කරනව,
         මෙසේ සමාජයෙ මවකගෙ හදවතට දුක් ගින්දර ලැබීමත්, සතුට ලැබිමටත් හේතුවක් තියෙන්න ඕන,
   පොල් ගෙඩි ලබා ගන්න නම් පොල් පැලයක් හිටවන්න ඕන, හිටෙව්වත් මදි, ඒකට නිසිකාලයට පොහොර, ජලය ලබල දෙන්න ඕන ,එකෙ අවසාන ප්‍රතිඵලයක් ලෙස හොද පොල් ඵලදාවක් ලබා ගන්න පුලුවන් , හැබැයි කවදාවත් පොල් හිටවල කොස්  ගෙඩි ලබා ගන්න බැ,
           
බලු පැටව් හොරෙන් පන්සලට ගිහින් දාන්න එපා~

  එහෙමනම් අපිට යම් යහපත් හෝ අයහපත් ඵලයන් ලැබෙන්න  හේතු ටික සකස් වෙන්න ඕන.සතෙක්ගෙ හෝ වේවා පැටව් අම්මගෙන් වෙන් කරනවා නම් එක තමන්ටත් දරු වන් හිටියත් දරුවන් සම්ග එකට ජිවත් වීමට නැති විමට හේතුවක්, අද අපිට පේනවා දරුවන් ඉපදුනාට පස්සෙ අම්ම තාත්තලා පිටරට යනව,අම්මලට දරුවන්ගෙ සුරතල් දකින්න වෙන්නෙ අවුරුදු ගණනාවකට පස්සෙ, සමහර වෙලාවට දෙමව්පියන්ගෙ රැකවරනය නැතිව දරුවො විනාස වෙලා,
උදා..  ගෙවල්වල බැල්ලියො පැටව් ගහුවාම හොරෙන්ම පන්සලට ගිහින් දානව,උනහපුලුවත් උගෙ පැටව්න්ට ආදරේලුනෙ, අම්මගෙන් පැටව් වෙන් කරනව, එවත් සසරෙ දුක් විපාක පිණිසම පවතිනවා,  
     
එතකොට ගබ්සා කරගෙන කලල විනාස කිරීම~
       
ලොකෙ කාන්තවො බොහෝ දෙනෙක් දුකෙන් ඉන්නව කුසෙදිම දරුවන් නෙති වෙනව කියල, සමහරු කුස හොදට මේරුවට පස්සෙත් නැති වෙනව, මවගෙ ජිවතත් අනතුරට පත් වෙනවා,පහු ගිය ඩවසක අපිට ඩැන ගන්න ලැබුන එක හොර මධ්‍යස්ථානයක  කුනු කූඩයක එදින පමනක් කල ගබ්සාවන් 15 පමණටිබුන කියල,මිනිසත් බවක් ලබා ගැනිම මොන තරම් අමාරු කාරණයක්ද?පෙර තමන් කරපු එවනි කර්මයක විපාක හැටියට කුසට එන දරුවන් නැති වි යනව,
               
බිම්බිසාර රජතුමාගෙ පුතාටත් දරුවො නැ~

       
බෝඩිරාජ කුමාරය කියන්නෙ බිම්බිසාර රජතුමාගෙ පුතා, මේ පුතාට හිතුන මේ මුලු මහත් දඹදිවම කාටවත් නැති විදිහෙ රජ මාලිගාවක් හදන්න, කුමාරය පෙර කුටි ගෙවල් හදල දුන් පින මතු වීමෙන් ඉතාමත් දක්ෂ වඩු බාසුන්නැහෙ කෙනෙක් හොය ගත්තා , විශාල වැටුපකුත් ගෙවල දිව්‍ය විමානයක් වගෙ මාලිගයක් නිර්මාණය කලා, මේ මාලිගයෙ නම {කෝකනද} ,මේ මාලිගය ඇතට පෙනෙන්නෙ කුරුල්ලෙක් පියාඹන්න ඉන්නව වගෙයි,
                   
බුදු රදුන් මලිගයට වැඩම කරයි~

බොඩිරජ කුමාරයට මොන සම්පත්ති තිබුනත් දරු සම්ප්ත්ති නැ ,තම පියතුමා වන බිම්බිසාර රජතුමා බුදුරජාණන් වහන්සේ ගෙ හොදම ශ්‍රාවකයෙක් නිසා පියතුමාගෙත් මග පෙන්විමෙන් අලුත් මාලිගයට ගෙවැදිමේ මන්ගල්‍ය බුදුන් ප්‍රමුඛ මහා සන්ඝ රත්නය වඩමවා දානයක් පිරිනැමිමට තිරණය උනා, මහ පෙරහැරක් සුදානම් කරවල උසස් ලෙස උත්සවය සුදනම් කලා,
මාලිගයට පිවිසෙන දොරටුවෙ ඉදන් දාන ශාලාව වන තෙක් අලන්කාර පාවාඩයක් එලා , බෝඩිරාජ කුමාරය ප්‍රාර්ථනයක් කලා  `මාහට දාව බිසවුන් කුසින් දරුවකු ලැබේ නම් බුදුරදුන් මෙම පාවඩය මතින් වැඩම කරන සෙක්වා` පරචිත්ත විජානන ඤාණයෙන් යුක්ත බුදු සමිදානෙ පාවඩ අහකට කර වැඩම කලා, දානයෙන් අනතුරුව බුදුරදුන් ගෙන් මේ ගැන විමසිමක් කලා,
කුමාරය ඔබ කල ප්‍රාර්තනය ඉටු නොවෙන නිසයි මා පාවඩය අහකට කලෙ, ඔබතුමන් පෙර ආත්ම භාවයක සිදු කල මහ අකුසල කර්මයක ඵලයක් ලෙස මෙ භවයෙදි දරුවන නොලබන බව පෙර අත්ම භවයෙ සිදු කල කර්මය සිහිපත් කලා,

කුරුලු බිත්තර කඩල කාලා~

මෙම කුමරු පෙර ආත්මයක වෙලෙන්දෙක් , දවසක් පිරිවර සහිතව නැව් නැගි වෙලදාමට පිටත් උනා, අතර මගදි විශාල කුනාටුවකට හසු වෙලා නැව කැඩි මුහුදු බත් උනා, කුමරු  ලැලි කැල්ලක ආධාරයෙන් දින කිහිපයක් පීනා ඇවිත් ගොඩබිමකට පැමිණියා, බඩ ගිනන්නට කන්න යමක හෙව්වා, කිසිම දෙයක් හොය ගන්න නොහැකි උනා, ඔහු දැක්කා කුරුලු කුඩුවක් තියෙනව, ගහට නැගල කුරුලු කුඩුවෙ තිබුන බිත්තර අරන් කඩල කැවා,
 කුරුලු බිත්තර කඩල කැ පවින් දරු ඵල නොලැබි යනබව දෙසනා කල බුදුරජණන් වහන්සෙ , තමන් තමන්ව අරකසා කර ගන්නට උවමන නම්, දුකක් පිඩාවක් නැතිව ඉන්න ඕන නම් , කුඩා කාලයෙ හො, තරුණ කාලයෙ හො , මහලු කාලයෙ හො තමන්ගෙ ජිවිතය කුසල් දහමින් පුරව ගත යුතුයි,අතිතය ගැන දුක් වෙ වි කන්ගාටු වනවාට වඩා මේ මොහොතෙ පටන් තමන්ගෙ ආරක්ෂාව සලසා ගත යුතුයි, එ සදහා ඔබට මේ මොහොතෙ පටන් කුසල් කරන්නට සිත් පහල වේවා.
       ධම්මපදය~ අත්ත වග්ගය
                      තෙරුවන් සරණයි